Παροικιακός Ελληνισμός
Οι έλληνες έμποροι της νότιας Ρωσίας ασχολούνταν πρωτίστως με τις εξαγωγές σιτηρών, τα οποία διακινούσαν με τα πλοία τους σε ολόκληρη τη Μεσόγειο, μετά τις ευνοϊκές ρυθμίσεις της συνθήκης του Κιουτσούκ-Καϊναρτζή. Εδώ: Ελληνικό εμπορικό πλοίο "Ναβέτα", αρχές 19ου αιώνα.

Πλοίο "Ναβέτα"

Φωτογραφία

Επιχρωματισμένη λιθογραφία.
Οδησσός, Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο.
Κατάλογος Μουσείου της Φιλικής Εταιρείας-Οδησσός, Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού, Αθήνα 1994, σ. 47, εικ. 9.
© Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο, Οδησσός.