Παροικιακός Ελληνισμός
Ο σημαντικότερος εμπορικός δρόμος που διερχόταν από την πόλη ήταν ο θαλάσσιος, ο οποίος συνέδεε την Οδησσό με τα μεγαλύτερα λιμάνια της Μεσογείου. Εδώ: Το λιμάνι της Οδησσού, όπου διακρίνονται οι εγκαταστάσεις του Τελωνείου της πόλης.

'Αποψη της Οδησσού

Φωτογραφία

Λιθογραφία.
Οδησσός, Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο.
Καρδάσης, Β., Ο Ελληνισμός του Ευξείνου Πόντου, εκδ. Μίλητος, σ. 43.
© Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο, Οδησσός.