Παροικιακός Ελληνισμός
Οι ιδρυτές της Φιλικής Εταιρείας δεν ήταν πλούσιοι, αντιθέτως μάλλον αντιμετώπιζαν οικονομικά προβλήματα. Εδώ: Έγγραφο, το οποίο μαρτυρεί την οικονομική ένδεια της οικογένειας του Εμμανουήλ Ξάνθου, την οποία πιστοποιούν με τις υπογραφές τους αρκετοί επιφανείς ομογενείς, 1829.

Έγγραφο για τον Ε. Ξάνθο

Φωτογραφία

Χειρόγραφο.
Οδησσός, Κρατικό Αρχείο.
Καρδάσης, Β., Ο Ελληνισμός του Ευξείνου Πόντου, εκδ. Μίλητος, σ. 86.
© Κρατικό Αρχείο, Οδησσός.