Παροικιακός Ελληνισμός
Ο επιφανής έλληνας λόγιος Ευγένιος Βούλγαρης προσκλήθηκε από την ίδια τη Μεγάλη Αικατερίνη στην Πετρούπολη στα 1771, όπου ανέπτυξε πλούσιο συγγραφικό έργο και στα 1776 εκλέχθηκε μέλος της Ακαδημίας της πόλης. Εδώ: Σελίδα τίτλου του έργου του Ε. Βούλγαρη, "Τα αρέσκοντα τοις φιλοσόφοις", Βιέννη 1805.

Βιβλίο "Αρέσκοντα της Φιλοσόφοις"

Φωτογραφία

Οδησσός, Κρατική Βιβλιοθήκη Γκόρκι, Π 37909.
Καρδάσης, Β., Ο Ελληνισμός του Ευξείνου Πόντου, εκδ. Μίλητος, σ. 66.
© Κρατική Βιβλιοθήκη Γκόρκι, Οδησσός.