Παροικιακός Ελληνισμός
Στις 10 Σεπτεμβρίου 1807 δημοσιεύτηκε στη Γαλλία ο εμπορικός κώδικας του Ναπολέοντα, ο οποίος μεταφράστηκε στα ελληνικά και εκδόθηκε στα 1817 στη Βιέννη προς εξυπηρέτηση των εκεί ελλήνων εμπόρων. Εδώ: Σελίδα τίτλου από το χειρόγραφο της μετάφρασης, 1817.

Εμπορικός Κώδικας Ναπολέοντα

Φωτογραφία

Αθήνα, Εθνική Βιβλιοθήκη, τμήμα χειρογράφων-ομοιοτύπων, χργ. αρ. 1182.
© Εθνική Βιβλιοθήκη, Αθήνα.