Παροικιακός Ελληνισμός
Ο Παναγιώτης Χατζηνίκος, επιφανής έμπορος της Kομπανίας του Σιμπίου, υπήρξε κύριος χρηματοδότης της ίδρυσης ελληνικού σχολείου στην πόλη. Εδώ: Προσωπογραφία του Παναγιώτη Χατζηνίκου.

Πορτρέτο Παναγιώτη Χατζηνίκου

Φωτογραφία

Κτενάς, Χρ., Λεύκωμα της εν Στεφανουπόλει Εθνικής Ελληνικής Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος..., Bουκουρέστι 1938, εικ. Γ'.
Αθήνα, Μπενάκειος Βιβλιοθήκη ΙΓ 17 ΠΜΝ.
© Μπενάκειος Βιβλιοθήκη, Αθήνα.