Παροικιακός Ελληνισμός
Οι έλληνες έμποροι εγκαταστάθηκαν σε πολλές πόλεις της πρώην Γιουγκοσλαβίας. Εδώ: Χάρτης με τις κυριότερες εγκαταστάσεις των Ελλήνων στην πρώην Γιουγκοσλαβία.

Εγκαταστάσεις Ελλήνων στη Γιουγκοσλαβία

Φωτογραφία

Παπαδριανός, Ι., Οι Έλληνες απόδημοι στις Γιουγκοσλαβικές χώρες, Θεσσαλονίκη 1993, σ. 50.
Ιστορικό Σπουδαστήριο, Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιν 1725.
Επεξεργασία ΙΜΕ.