Παροικιακός Ελληνισμός
Οι έλληνες έμποροι ταξίδευαν με τα καραβάνια, τα οποία στάθμευαν στα χάνια για ξεκούραση από το δρόμο και για ανεφοδιασμό. Εδώ: Εσωτερικό από χάνι, 1809.

Εσωτερικό από χάνι

Φωτογραφία

Χαλκογραφία.
Σχέδιο J. B. Hilaire, Χάραξη Dambrun.
Choiseul-Gouffier, Voyage Pittoresque dans l' Empire Ottoman, Paris 1782-1825, Atlas 67 (1842), πιν. 7.
Αθήνα, Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή 5. 886/Atlas 67.
© Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή, Αθήνα.