Παροικιακός Ελληνισμός
Η οικογένεια Πούλιου ίδρυσε τυπογραφείο εκτός από τη Βιέννη και στο Σεμλίνο κατά το β' μισό του 19ου αιώνα. Εδώ: Το τυπογραφικό σήμα των αδελφών Μαρκίδων Πούλιου, 1794.

Τυπογραφικό σήμα αδελφών Μαρκίδων Πούλιου

Φωτογραφία

Λεπτομέρεια εξώφυλλου.
Clement, J. M. B., Απόδειξις του κύρους της Νέας και Παλαιάς Διαθήκης, Βιέννη 1794.
Αθήνα, Εθνική Βιβλιοθήκη, Θ 517.
© Εθνική Βιβλιοθήκη, Αθήνα.