Παροικιακός Ελληνισμός
Από το 1796 στο Σίμπιο άρχισε να λειτουργεί ελληνικό σχολείο με τη συμβολή της Κομπανίας της πόλης. Εδώ: 'Aποψη της νότιας πλευράς του ελληνικού σχολείου.

Ελληνικό σχολείο στο Σίμπιο

Φωτογραφία

Κτενάς, Χρ., Λεύκωμα της εν Στεφανουπόλει Εθνικής Ελληνικής Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος..., Bουκουρέστι 1938, εικ. IE'.
Αθήνα, Μπενάκειος Βιβλιοθήκη ΙΓ 17 ΠΜΝ.
© Μπενάκειος Βιβλιοθήκη, Αθήνα.