Παροικιακός Ελληνισμός
Η ελληνική εμπορική Κομπανία του Σιμπίου συστήθηκε στα 1639, με ειδικό προνόμιο του ηγεμόνα της Τρανσυλβανίας Γεωργίου Ρακότσι. Εδώ: Αντίγραφα σφραγίδων τριών εμπόρων-μελών της ελληνικής Κομπανίας του Σιμπίου.

Σφραγίδες εμπόρων

Φωτογραφία

Karathanassis, Ath., L' Hellenisme en Transylvanie, Θεσσαλονίκη 1989, σ. 44, εικ. 2.
Ιστορικό Σπουδαστήριο, Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών.