Παροικιακός Ελληνισμός
Το παζάρι της Λάρισας υπήρξε ένα από τα μεγαλύτερα του ελληνικού χώρου και προσέλκυε πολλούς εμπόρους ακόμη και από τις Κομπανίες της Τρανσυλβανίας. Εδώ: Σκηνή από το παζάρι της Λάρισας, 1804.

Παζάρι

Φωτογραφία

Επιχρωματισμένη χαλκογραφία, 10x15.
Σχέδιο Gropius, Χάραξη Jugel.
Bartholdy, J.L.S., Voyage en Grece fait dans les annees 1803-1804, Paris 1807.
Aθήνα, Eθνική Βιβλιοθήκη Γ.Π 338.
Τόπος και Εικόνα, τ. Δ', εκδ. Ολκός, Αθήνα 1982, σ. 142, εικ. 9.
© Εθνική Βιβλιοθήκη, Αθήνα