Παροικιακός Ελληνισμός
Οι έλληνες πάροικοι των πρώην γιουγκοσλαβικών χωρών προσέφεραν πολλές φορές χρήματα για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Εδώ: Το νοσοκομείο του Βελιγραδίου, δωρεά του ζεύγους Nικολάου και Ευγενίας Κίκη.

Το νοσοκομείο του Βελιγραδίου

Φωτογραφία

Παπαδριανός, Ι., Οι Έλληνες απόδημοι στις Γιουγκοσλαβικές χώρες, Θεσσαλονίκη 1993, σ. 147.
Ιστορικό Σπουδαστήριο, Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιν 1725.