Παροικιακός Ελληνισμός
Στα 1787 άρχισε η ανέγερση ορθόδοξου ναού στο Μπρασόφ, έργο της εμπορικής συντεχνίας της περιοχής. Εδώ: 'Aποψη του εξωτερικού της εκκλησίας της Αγίας Τριάδας στο Μπρασόφ.

Αγία Τριάδα

Φωτογραφία

Κτενάς, Χρ., Λεύκωμα της εν Στεφανουπόλει Εθνικής Ελληνικής Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος..., Bουκουρέστι 1938, εικ. ΛΑ'.
Αθήνα, Μπενάκειος Βιβλιοθήκη ΙΓ 17 ΠΜΝ.
© Μπενάκειος Βιβλιοθήκη, Αθήνα.