Παροικιακός Ελληνισμός
Στη Βιέννη εκδόθηκαν διάφορα φιλολογικά περιοδικά που βοήθησαν στη διάδοση των ιδεών του Νεοελληνικού Διαφωτισμού. Εδώ: Σελίδα τίτλου του φιλολογικού περιοδικού "Λόγιος Ερμής" (1811-1821).

Περιοδικό "Λόγιος Ερμής"

Φωτογραφία

Κουμαριανού, Αικ., Ο Ελληνικός Προεπαναστατικός Τύπος, Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού, σ. 203, εικ. 3.
Αθήνα, Συλλογή Αικ. Κουμαριανού.