Παροικιακός Ελληνισμός
Η Χίος υπήρξε ένας από τους κύριους τόπους καταγωγής των εμπόρων της Κομπανίας του Μπρασόφ. Εδώ: Απεικόνιση του λιμανιού της Χίου, τέλη 18ου αιώνα.

'Αποψη της Αδριανούπολης

Φωτογραφία

Χαλκογραφία.
Σχέδιο J.B Hilair, Χάραξη Lienard.
Choiseul-Gouffier, Voyage Pittoresque dans l' Empire Ottoman, 1ο μέρος, Paris 1782-1825, Atlas 67 (1842), πιν. 45.
Αθήνα, Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή 5. 886/Atlas 67.
© Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή, Αθήνα.