Παροικιακός Ελληνισμός
Οι αυτοκράτορες της Αυστρίας παραχωρούσαν κατά καιρούς προνόμια στους βαλκάνιους ορθόδοξους εμπόρους. Εδώ: Το καισαροβασιλικό προνόμιο του αυτοκράτορα Ιωσήφ Β', 1783.

Καισαροβασιλικό προνόμιο Ιωσήφ Β'

Φωτογραφία

Σελίδα τίτλου.
Στάικος, Κ. Σπ., Τα τυπωμένα στη Βιέννη ελληνικά βιβλία, Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού, σ. 58, εικ. 32.
Αθήνα, Συλλογή Κων. Στάικου.