Παροικιακός Ελληνισμός
Στη Βιέννη εκδόθηκαν ειδικά εμπορικά εγχειρίδια, τα οποία χρησιμοποιούσαν οι έλληνες έμποροι ως πρακτικά βοηθήματα για τις συναλλαγές τους. Εδώ: Σελίδα τίτλου του βιβλίου "Ιστορίας του εμπορίου επιτομή", 1809.

Βιβλίο "Ιστορία Εμπορίου"

Φωτογραφία

Κοκκινάκου Κων., Ιστορίας του εμπορίου επιτομή, Βιέννη 1809.
Αθήνα, Εθνική Βιβλιοθήκη ΟΚΕ 4250FH.
© Εθνική Βιβλιοθήκη, Αθήνα.