Παροικιακός Ελληνισμός
Ο "Ελληνικός Τηλέγραφος" (1812-1836) υπήρξε μια από τις μακροβιότερες ελληνικές εφημερίδες της Βιέννης. Εδώ: Η πρώτη σελίδα του φύλλου της 2ας Ιανουαρίου 1813.

Εφημερίδα "Ελληνικός Τηλέγραφος"

Φωτογραφία

Αθήνα, Βιβλιοθήκη της Βουλής.
Κουμαριανού, Αικ., Ο Ελληνικός Προεπαναστατικός Τύπος, Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού, σ. 203, εικ. 4.
© Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα.