Παροικιακός Ελληνισμός
Αμέσως μετά την άφιξή τους στην Ουγγαρία οι έλληνες έμποροι φορούσαν ακόμη την τούρκικη ενδυμασία. Εδώ: Τούρκος έμπορος με τη χαρακτηριστική ενδυμασία, 1768.

Τούρκος έμπορος

Φωτογραφία

Έπιχρωματισμένο σχέδιο με μολύβι.
Σχέδιο: R. G.
Costumes Grecs et Turcs..., Paris 1768, πίν. 85.
Aθήνα, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, A 984 q.
© Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Αθήνα.