Παροικιακός Ελληνισμός
Πολλοί από τους Έλληνες που δραστηριοποιούνταν εμπορικά στην Ουγγαρία δεν ήταν μόνιμα εγκατεστημένοι εκεί αλλά είχαν ως έδρα τους τον τόπο καταγωγής τους ή τη Βιέννη. Εδώ: Έλληνες έμποροι από τη Θεσσαλονίκη, 18ος αιώνας.

Έλληνες έμποροι

Φωτογραφία

Σχέδιο με σέπια σε χαρτί.
Έργο του Thomas Hope.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη.
Επτά Ημέρες-Η Καθημερινή, τ. ΣΤ', Ο Ελληνισμός της Διασποράς- Βιέννη, Αθήνα 1996, σ. 72.
© Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα.