Παροικιακός Ελληνισμός
Στη Βιέννη οι έλληνες πάροικοι προχώρησαν σε έκδοση εφημερίδων και περιοδικών. Εδώ: Οι "Ειδήσεις διά τα Ανατολικά Μέρη" ήταν από τις σημαντικότερες ελληνικές εφημερίδες της Βιέννης, 1811.

Εφημερίδα "Ανατολικά Μέρη"

Φωτογραφία

Πρώτη σελίδα του φύλλου της 2ας Ιουλίου 1811.
Αθήνα, Βιβλιοθήκη της Βουλής.
Κουμαριανού, Αικ., Ο Ελληνικός Προεπαναστατικός Τύπος, Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού, σ. 202, εικ. 2.
© Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα.