Παροικιακός Ελληνισμός
Οι ορθόδοξοι πάροικοι της Βιέννης κατάγονταν κυρίως από τις βόρειες ελληνικές περιοχές αλλά και από τη Θεσσαλία. Εδώ: Τα Αμπελάκια, περιοχή της Θεσσαλίας, 1836.

Τα Αμπελάκια

Φωτογραφία

Χαλκογραφία.
Λεονάρδου, Ι., Χωρογραφία της Θεσσαλίας, Πέστη 1836.
Αθήνα, Εθνική Βιβλιοθήκη Γ. Π. 3235 Η.
Στάικος, Κ. Σπ., Τα τυπωμένα στη Βιέννη ελληνικά βιβλία, Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού, σ. 143, εικ. 73.
© Εθνική Βιβλιοθήκη, Αθήνα.