Το 1267, με τη συνθήκη του Viterbo, το πριγκιπάτο της Αχαΐας τίθεται υπό την επικυριαρχία του Καρόλου Α' Ανδεγαυού. Στην τοιχογραφία εικονίζεται η παραχώρηση του βασιλείου της Σικελίας στον Κάρολο Α' Ανδεγαυό από τον πάπα Κλήμεντα Δ'. 13ος αιώνας.
Fernes - Les - Fontaines, Tour Ferrande.
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. Θ', Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1979, σ. 123.
© Tour Ferrande, Fernes - Les - Fontaines