Η ιστορία του πριγκιπάτου της Αχαΐας είναι άμεσα συνδεδεμένη με τον οίκο των Βιλλεαρδουίνων (1209-1278). Στην εικόνα, το οικόσημο του Γοδοφρείδου Βιλλεαρδουίνου, ο οποίος οργάνωσε το πριγκιπάτο.
Δοανίδου, Σ. Ι., Η Φραγκοκρατία στην πόλη των Αθηνών (1205-1456), Βιβλιοπωλείον της "Εστίας", Αθήνα 1981, σ. 45.
© Σοφία Ι. Δοανίδου