Η Πελοπόννησος, αμέσως μετά την κατάκτησή της από τους Φράγκους, οργανώθηκε στο πριγκιπάτο της Αχαΐας, το οποίο επιβίωσε μέχρι το 1432. Στην εικόνα, το οικόσημο του πριγκιπάτου.
Δοανίδου, Σ. Ι., Η Φραγκοκρατία στην πόλη των Αθηνών (1205-1456), Βιβλιοπωλείον της "Εστίας", Αθήνα 1981, σ. 59.
© Σοφία Ι. Δοανίδου