Μέσα στα χιόνια: Στο Αλβανικό Μέτωπο.
Η φωτογραφία τραβήχτηκε από το Λάζαρο Ακερμανίδη.
Σπ. Μελετζή, Με τους αντάρτες στα βουνά, Αθήνα 1996, εικ. 4.
© Λάζαρος Ακερμανίδης