Ο Παύλος Μελάς με στολή ανθυπολοχαγού.
Αθήνα, Φωτογραφικό Αρχείο Πολεμικού Μουσείου αρ. εισ. 0107.
© Πολεμικό Μουσείο, Αθήνα.