Ο στρατηγός Νίδερ, διοικητής του Α' Σώματος Στρατού, και ο συνταγματάρχης Στυλιανός Γονατάς, ενώ πλέουν προς τη Σμύρνη. Εκεί ο στρατηγός θα αναλάβει τη διοίκηση του στρατού κατοχής.
Αθήνα, Φωτογραφικό Αρχείο Πολεμικού Μουσείου αρ. εισ. 4954.
© Πολεμικό Μουσείο, Αθήνα.