Ο βασιλιάς Γεώργιος Α' (1845-1913).
Αθήνα, Φωτογραφικό Αρχείο Ε.Λ.Ι.Α
© Ελληνικό Λογοτεχνικό Ιστορικό Αρχείο, Αθήνα.