Ο Σπυρίδων Ζαμπέλιος (1815-1881).
Το τριμερές σχήμα στην ελληνική ιστορία που εισηγήθηκε αποτέλεσε τη βάση του νεοελληνικού ιστορισμού.
Αθήνα, Αρχείο Προσωπογραφιών Κέντρου Νεοελληνικών Ερευνών- Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.
© Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών- Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα.