Ο Τσάμης Καρατάσος (1798-1861).
Ελληνική Εκπαιδευτική Εγκυκλοπαίδεια, Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό, τ. 4 , Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1991, σ. 289.
© Εκδοτική Αθηνών.