Αλβανοί καταδιώκουν κάποιον εχθρό στα ορεινά της Ελλάδας, 1820.

Χαλκογραφία.
Σχέδιο C.R. Cockerell, χάραξη J. Clark.
Hughes T.S., Travels in Sicily, Greece and Albania., τ. 2, London 1820, σ. 99.
Αθήνα, Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή 5. 961.
© Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή, Αθήνα.