Οργάνωση Aίτια
Δρόμοι
Πρόσωπα

Aίτια | Πρόσωπα | Oργάνωση | Οι δρόμοι


Eις τους 1708 μην Mαγίου 12 ομουλουγούμε ημείς ευρισκόμενοι εις το Kεσκεμέτι οι πραμματευτάδες αυτό, πως ησυμφωνήσαμε και εκάμαμε κονπανία εις το καλό μας και εις το αχαμνό μας και έχωμε το μεν πρώτο ν' αφηκραζόμεστε ένας τον άλλο στο καλό μας.

Λαϊος Γ., Η Σιάτιστα και οι εμπορικοί οίκοι Χατζημιχαήλ και Μανούση (17ος-19ος), Θεσσαλονίκη (Μακεδονική Βιβλιοθήκη,
Δημοσιεύματα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών 60) 1982, σ. 45.