Μαρμάρινη εικονιστική κεφαλή του Καρακάλλα. 212-215 μ.Χ.
Roma, Musei Capitolini.
Turcan, R., L' art romain dans l' histoire, Flammarion, Paris 1995, p. 250, fig. 323.
© Musei Capitolini, Roma.