Ο Κωνσταντίνος, αν και ο ίδιος δεν ήταν χριστιανός, υποστήριξε το χριστιανισμό και βοήθησε έτσι στη γρήγορη διάδοσή του. Στη φωτογραφία, εικονιστική κεφαλή από κολοσσιαίο ανδριάντα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Περίπου 330 μ.Χ.
Roma, Palazzo dei Conservatori 1692.
Turcan, R., L' art romain dans l' histoire, Flammarion, Paris 1995, p. 335, fig. 450.
© Palazzo dei Conservatori.