Χάρτης με την έκταση της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας την εποχή του Τραϊανού, 98-117 μ.Χ.
Τσακτσίρας, Λ., Ορφανουδάκης, Ζ., Θεοχάρη, Μ., Ιστορία Ρωμαϊκή και Βυζαντινή,
ΟΕΔΒ, Αθήνα 1997, σ. 40.
Επεξεργασία: Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού.
© ΟΕΔΒ.

click here to enlarge ! click here to enlarge ! click here to enlarge ! click here to enlarge ! click here to enlarge ! click here to enlarge !