Χάρτης, όπου σημειώνονται οι επαρχίες της Αχαΐας, της Μακεδονίας, του Πόντου και της Βιθυνίας
και της Ασίας.
Χριστόπουλος, Γ., Μπαστιάς, Ι., Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. Στ, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1976, σ. 58-59.
Επεξεργασία: Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού.
© Εκδοτική Αθηνών.

click here to enlarge ! click here to enlarge ! click here to enlarge ! click here to enlarge ! click here to enlarge ! click here to enlarge ! click here to enlarge ! click here to enlarge ! click here to enlarge !