Γεωφυσικός χάρτης της Ελλάδας
και των ακτών της Μικράς Ασίας.
Science Photo Library, E070/207Gsp. Maria Issaris Press, Athens.
© Science Photo Library.