Χάρτης που εικονίζει την επανάσταση των ιωνικών πόλεων, στο διάστημα ανάμεσα στο 499-494 π.Χ.
Χριστόπουλος, Γ. (εκδ.), Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. Β': Αρχαϊκός Ελληνισμός, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1971, σ. 286-287.
Επεξεργασία: Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού.