Η εφεύρεση και η εξάπλωση του νομίσματος τοποθετείται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο κοινωνικών σχέσεων που αναπτύχθηκαν την Αρχαϊκή περίοδο. Στη φωτογραφία, χάρτης με τα αρχαία ελληνικά νομισματοκοπεία στην περιοχή της Μεσογείου.
Οικονομίδου, Μ., Ελληνική Τέχνη: Αρχαία νομίσματα, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1996, σ. 264-265. Εκτέλεση Τόνια Κοτσώνη.
Επεξεργασία: Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού.
© Εκδοτική Αθηνών.