Αγγεία της Υστεροελλαδικής I περιόδου: κύπελλο τύπου Βαφειού (Ηλεία) και αλάβαστρο (Μυκήνες).
Ολυμπία, Αρχαιολογικό Μουσείο Π 1375-Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 8715. ΥΠΠΟ/ΤΑΠ.

Δημακοπούλου, Κ. (εκδ.), Ο Μυκηναϊκός κόσμος. Πέντε αιώνες πρώιμου ελληνικού πολιτισμού 1600-1100 π.Χ., Υπουργείο Πολιτισμού-Ελληνικό τμήμα ICOM, Αθήνα 1988, σ. 183, αριθ. κατ. 146, 147.

©ΥΠΠΟ
Eπεξεργασία: IME