Θεόδωρος Α' Λάσκαρης: Ιδρυτής της αυτοκρατορίας της Νίκαιας (1204-1222) και γαμπρός του βυζαντινού αυτοκράτορα Αλέξιου Γ' Αγγέλου. Μετά την κατάλυση της βυζαντινής αυτοκρατορίας το 1204 ανακηρύχθηκε αυτοκράτορας και οργάνωσε το βυζαντινό κράτος στην εξορία.